ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เพื่อให้ นายอภิชาติ สุวรรณธาดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
และพิจารณาข้อราชการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th