วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ ชุมชนน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล คมนาคมสะดวกสบาย ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรงรักษาทางบกและทางน้ำ

2.จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

3.แก้ไขปัญหาความยากจน

4.มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

5.ส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพ

6.ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

7.การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

8.ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการท้องถิ่น

9.ส่งเสริมการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

10.ส่งเสริมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย

11.ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

12.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล

13.การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

14.การบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธภาพและทั่วถึง

15.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

 

 

 

 

09/12/2016

1190

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th