แก่งสาระแพ


"แก่งสาระแพ" มีลักษณะเป็นแก่ง และมีโขดหินน้อยใหญ่กลางแม่น้ำเลย ตั้งอยู่บ้านสาระแพ ม.3 ต.หาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

           สมัยก่อนมีแพพ่อค้าชนกับโขดหินบริเวณนี้จนแพแตก และทำการซ่อมแพ สร้างเพิงพักคล้ายๆ ศาลาให้ผู้สัญจรผ่านไปได้พักเหนื่อย ต่อมาได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามแก่งที่แพมาชนหินแตก คือ บ้านศาลาแพ คนส่วนมากเพี้ยนเป็น สาระแพ จึงใช้เรียก หมู่บ้านสารพแพ มาถึงปัจจุบัน

          เดิมทีหมู่บ้านสาระแพนั้น มีชื่อเรียกว่า บ้านบง อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านสาระแพในปัจจุบันประมาณ 2 กม. ตั้งหมู่บ้านติดกับลำห้วยแห้ว มีบ้านเรือนประมาณ 17 ครัวเรือน แต่ตกหน้าแล้งลำห้วยแห้วเกิดแห้งคอดทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค- บริโภคประกอบกับไม่ไกลจากลำน้ำเลยที่ชาวบ้านบงได้มาหาปลาเป็นประจำซึ่งลำน้ำเลย มุกุ้ง หอย ปู ปลา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและทำเลที่ดีเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชไร่ จึงได้ชักชวนกันมาตั้งบ้านเรือน อยู่ที่ริมน้ำเลย โดยย้ายมาครั้งแรก 7 ครัวเรือน และทยอยอพยพมาเพิ่ม บางครอบครัวได้อพยพการสัญจรไปมาสมัยนั้นอาศัยน้ำเลยเป็นหลัก ทำให้หมู่บ้านใกล้เคียงที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นทำเลที่อุดมไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา จึงได้อพยพมาสมทบ ประมาณ 30 ครัวเรือนที่ตั้งของหมู่บ้านโนนกกกระถินนั้นติดแก่ง ซึ่งมีน้ำไหล เชี่ยวมากและมีโขดหินทำให้แพพ่อค้า (หรือนายฮ้อย) ได้ชนกับโขดหินทำให้แพแตก และทำการซ่อมแพและทำเพิงพักคล้ายๆศาลาให้ผู้สัญจรไปมาได้พักคลายเหนื่อยล้า ก่อนจะออกเดินทางต่อไป ต่อมาเรียกชื่อหมู่บ้านตามแก่งที่แพชนหินแตก คือ สาระแพ เลยเรียกชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านสาระแพจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนมีดขดหินมากทำให้แพพ่อค้าชนกับโขดหินแพแตก และทำการซ่อมแพทำ เพิงพักคล้ายๆศาลาให้ผู้สัญจรผ่านไปได้พักเหนื่อย ต่อมาได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามแก่งที่แพชนหินแตกคือ บ้านศาลาแพคนส่วนมากเพี้ยนเป็นสาระแพ จึงใช้เรียกหมู่บ้านสารพแพมาถึงปัจจุบัน

05/08/2019

413

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th