คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด และพยานรับรอง การปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ


คำสัง  เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด ปลด และพยานรับรองการปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง            และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28/08/2018

584

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th