สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

        *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว   อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  บ้านผามุม หมู่ที่ 2 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ขนาดกว้าง  22.๐๐  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  หนา ๐.๑2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  704  ตารางเมตร  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร  จำนวน ๑  ป้ายราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน  จำนวน  224,6๐๐.- บาท  (-สองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว  ณ  วันประกาศสอบราคาจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการข้อขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 50 % ของวงเงินค่าจ้าง แต่ละโครงการ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้างไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ดีแล้ว   เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวไม่ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน  และในวันที่ 12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว  ตำบลหาดทรายขาว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ในวันและเวลาราชการ  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558   ตั้งแต่เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน
สามารถติดต่อซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ในราคา  500  บาท  ได้ที่ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน ในวันที่ 11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว ระหว่างวันที่   12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00  น.  ติดต่อสอบถามได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4207-0823   ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ www.hadsaikao.go.th และ  http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

 

 

ประกาศ    ณ   วันที่    11   เดือน    มิถุนายน      พ.ศ.    2558

 

 

 

 

(นายชูชาติ  เปาวะนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

 

11/06/2015

391

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th