สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ ๕


สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง  หมู่ที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

        *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว   อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง  หมู่ที่ ๕  ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ขนาดผิจราจร กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๕  เมตร  (ตามแบบคัดลอก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท  แบบเลขที่ ทถ-๗-๑๐๑ แผ่นที่ ๙๒ ) พร้อมป้ายแสดงโครงการ ขนาด ๑.๒๐x ๒.๔๐ เมตร  จำนวน  ๑  ป้ายราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน  จำนวน  ๑๑๒,๐๐๐.-  บาท  (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว  ณ  วันประกาศสอบราคาจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการข้อขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 50 % ของวงเงินค่าจ้าง
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้างไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ดีแล้ว   เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวไม่ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน  และในวันที่ 22  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 6  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว  ตำบลหาดทรายขาว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ในวันและเวลาราชการ  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558   ตั้งแต่เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน
สามารถติดต่อซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ในราคา  400  บาท  ได้ที่ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน ในวันที่ 19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว ระหว่างวันที่   22  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 6  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00  น.  ติดต่อสอบถามได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4207-0823   ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ www.hadsaikao.go.th และ  http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

 

 

ประกาศ    ณ   วันที่    19   เดือน    มิถุนายน      พ.ศ.    2558

 

 

(นายชูชาติ  เปาวะนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

 

 

 

 

19/06/2015

368

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th