สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

  วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1.

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี

3,268.-บาท

 

ตกลงราคา

นางสุจิตรา  มาเอม                      ราคาที่เสนอ  3,268.-บาท

นางสุจิตรา  มาเอม                      ราคาที่เสนอ  3,268.-บาท

 

50/59/2 ส.ค. 59

2.

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์      (กองคลัง)

8,880.-บาท

 

ตกลงราคา

นายสุรสิทธิ์  โสคำ                                             ราคาที่เสนอ  8,880.-บาท

นายสุรสิทธิ์  โสคำ                                             ราคาที่เสนอ  8,880.-บาท

 

51/59/2 ส.ค. 59

3.

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์  โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

2,960.-บาท

 

ตกลงราคา

นายสุรสิทธิ์  โสคำ                                             ราคาที่เสนอ  2,960.-บาท

นายสุรสิทธิ์  โสคำ                                             ราคาที่เสนอ  2,960.-บาท

 

52/59/2 ส.ค. 59

4.

ซื้อวัสดุสำนักงาน        (กองการศึกษา)

9,970.-บาท

 

ตกลงราคา

นางสุจิตรา  มาเอม           ราคาที่เสนอ  9,970.-บาท

นางสุจิตรา  มาเอม           ราคาที่เสนอ  9,970.-บาท

 

53/59/8 ส.ค. 59

5.

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)

42,890.-บาท

 

ตกลงราคา

นายอำนวย  อินทะผิว              ราคาที่เสนอ   42,890.-บาท

นายอำนวย  อินทะผิว              ราคาที่เสนอ   42,890.-บาท

 

54/59/8 ส.ค. 59

6.

ซื้อป้ายสัญลักษณ์ ภปร.และ สก.

900.-บาท

 

ตกลงราคา

นางสุจิตรา  มาเอม              ราคาที่เสนอ  900.-บาท

นางสุจิตรา  มาเอม              ราคาที่เสนอ  900.-บาท

 

55/59/9 ส.ค. 59

7.

ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักงานปลัด)

4,990.-บาท

 

ตกลงราคา

นางหนูคิด  พิลากอง         ราคาที่เสนอ  4,990.-บาท

นางหนูคิด  พิลากอง         ราคาที่เสนอ  4,990.-บาท

 

56/59/9 ส.ค. 59

8.

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)

13,355.-บาท

 

ตกลงราคา

นางหนูคิด  พิลากอง           ราคาที่เสนอ 13,355.-บาท

นางหนูคิด  พิลากอง           ราคาที่เสนอ 13,355.-บาท

 

57/59/9 ส.ค. 59

9.

ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการวันแม่แห่งชาติ

1,820.-บาท

 

ตกลงราคา

นางหอมไกล  แสนใจวุฒิ      ราคาที่เสนอ  1,820.-บาท

นางหอมไกล  แสนใจวุฒิ      ราคาที่เสนอ  1,820.-บาท

 

58/59/9 ส.ค. 59

10.

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)

12,642.-บาท

 

ตำลงราคา

นางสุจิตรา   มาเอม           ราคาที่เสนอ  12,642.-บาท

นางสุจิตรา   มาเอม           ราคาที่เสนอ  12,642.-บาท

 

59/59/10 ส.ค. 59

วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559

-2-

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

  วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

11.

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย+หินผสมยางมะตอย)

49,010.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  49,010.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  49,010.-บาท

 

60/59/10 ส.ค. 59

12.

ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  โครงการขยะทองคำ

 1,000.-บาท

 

ตกลงราคา

นางหนูคิด  พิลากอง                                             ราคาที่เสนอ  1,000.-บาท

นางหนูคิด  พิลากอง                                             ราคาที่เสนอ  1,000.-บาท

 

61/59/17 ส.ค. 59

13.

ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

12,000.-บาท

 

ตกลงราคา

ร้านบุญพาณิชย์เจริญ                                             ราคาที่เสนอ  12,000.-บาท

ร้านบุญพาณิชย์เจริญ                                             ราคาที่เสนอ  12,000.-บาท

 

62/59/18 ส.ค. 59

14.

ซื้อเชือกโรยตัว+เสื้อกูชีพ

20,000.-บาท

 

ตกลงราคา

นางธัญลักณ์  วงศ์อนุ                      ราคาที่เสนอ  20,000.-บาท

นางธัญลักณ์  วงศ์อนุ                      ราคาที่เสนอ  20,000.-บาท

 

63/59/23 ส.ค. 59

15.

ซื้อยางมะตอย

18,990.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                     ราคาที่เสนอ   18,990.-บาท

โชคสุริยนต์                     ราคาที่เสนอ   18,990.-บาท

 

64/59/24 ส.ค. 59

16.

จ้างเหมาอาหารประชุมสภา  สมัยที่ 3

3,000.-บาท

 

ตกลงราคา

นางปาลิตา  นาทองห่อ              ราคาที่เสนอ  3,000.-บาท

นางปาลิตา  นาทองห่อ              ราคาที่เสนอ  3,000.-บาท

 

149/59/5 ส.ค. 59

17.

จ้างเหมาทำป้าย

4,140.-บาท

 

ตกลงราคา

นายวิทวุฒิ  โทพัน            ราคาที่เสนอ  4,140.-บาท

นายวิทวุฒิ  โทพัน            ราคาที่เสนอ  4,140.-บาท

 

150/59/8 ส.ค. 59

18.

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารศูนย์เด็ก

16,460.-บาท

 

ตกลงราคา

นายเด็จดวง  คำเมืองคุณ           ราคาที่เสนอ 16,460.-บาท

นายเด็จดวง  คำเมืองคุณ           ราคาที่เสนอ 16,460.-บาท

 

151/59/8 ส.ค. 59

19.

จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดรอบศูนย์เด็ก

23,540.-บาท

 

ตกลงราคา

นายรุ่ง  อินอ่อน               ราคาที่เสนอ  23,540.-บาท

นายรุ่ง  อินอ่อน               ราคาที่เสนอ  23,540.-บาท

 

152/59/8 ส.ค. 59

 20.

จ้างเหมาทำป้าย

480.-บาท

 

ตำลงราคา

นายวิทวุฒิ  ทพันธ์           ราคาที่เสนอ  .480-บาท

นายวิทวุฒิ  ทพันธ์           ราคาที่เสนอ  .480-บาท

 

153/59/9 ส.ค. 59

-3-

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

  วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

21.

จ้างเหมาพ่นหมอกควัน

3,600.-บาท

 

ตกลงราคา

นายปราโมทย์  แสขาว                      ราคาที่เสนอ  3,600.-บาท

นายปราโมทย์  แสขาว                      ราคาที่เสนอ  3,600.-บาท

 

154/59/9 ส.ค. 59

22.

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการวันแม่แห่งชาติ

 2,500.-บาท

 

ตกลงราคา

นางปาลิตา  นาทองห่อ                                             ราคาที่เสนอ  2,500.-บาท

นางปาลิตา  นาทองห่อ                                             ราคาที่เสนอ  2,500.-บาท

 

155/59/9 ส.ค. 59

23.

จ้างเหมาทำป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ

450.-บาท

 

ตกลงราคา

นายวิทวุฒิ  โทพันธ์                                             ราคาที่เสนอ  450.-บาท

นายวิทวุฒิ  โทพันธ์                                             ราคาที่เสนอ  450.-บาท

 

156/59/9 ส.ค. 59

24.

จ้างเหมาทำอาหารโครงการวันแม่แห่งชาติ

3,640.-บาท

 

ตกลงราคา

นางปาลิตา  นาทองห่อ                      ราคาที่เสนอ  3,640.-บาท

นางปาลิตา  นาทองห่อ                      ราคาที่เสนอ  3,640.-บาท

 

157/59/9 ส.ค. 59

25.

จ้างเหมาเช่าชุดการแสดง โครงการวันแม่แห่งชาติ

1,500.-บาท

 

ตกลงราคา

นางหอมไกล  แสนใจวุฒิ                     ราคาที่เสนอ   1,500.-บาท

นางหอมไกล  แสนใจวุฒิ                     ราคาที่เสนอ   1,500.-บาท

 

158/59/9 ส.ค. 59

26.

จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์

20,000.-บาท

 

ตกลงราคา

บ.ดังภูมิ จำกัด                 ราคาที่เสนอ  20,000.-บาท

บ.ดังภูมิ จำกัด                 ราคาที่เสนอ  20,000.-บาท

 

159/59/15 ส.ค. 59

27.

จ้างเหมาทำป้าย โครงการอบรมจริยธรรม

450.-บาท

 

ตกลงราคา

นายวิทวุฒิ  โทพัน            ราคาที่เสนอ  450.-บาท

นายวิทวุฒิ  โทพัน            ราคาที่เสนอ  450.-บาท

 

160/59/17 ส.ค. 59

28.

จ้างเหมาอาหารกลางวัน+อาหารว่าง

5,850.-บาท

 

ตกลงราคา

นางนิตยา  จันมา           ราคาที่เสนอ 5,850.-บาท

นางนิตยา  จันมา           ราคาที่เสนอ 5,850.-บาท

 

161/59/17 ส.ค. 59

29.

จ้างเหมาทำป้ายโครงการขยะทองคำ

450.-บาท

 

ตกลงราคา

นายวิทวุฒิ  โทพันธ์               ราคาที่เสนอ  450.-บาท

นายวิทวุฒิ  โทพันธ์               ราคาที่เสนอ  450.-บาท

 

162/59/17 ส.ค. 59

30.

จ้างเหมาอาหาร+อาหารว่าง โครงการขยะทองคำ

6,500.-บาท

 

ตำลงราคา

นางนิตยา  จันมา           ราคาที่เสนอ  6,500.-บาท

นางนิตยา  จันมา           ราคาที่เสนอ  6,500.-บาท

 

163/59/17 ส.ค. 59

-4-

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

  วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

31.

จ้างเหมาวางท่อ ถนนเพื่อการเกษตร สายหนองเปือย หมู่ 1

45,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  45,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  45,000.-บาท

 

164/59/23 ส.ค. 59

32.

จ้างเหมาวางท่อ ถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียด หมู่ 1

 45,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  45,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  45,000.-บาท

 

165/59/23 ส.ค. 59

33.

จ้างเหมาวางท่อ ถนนเพื่อการเกษตร สายหนองคัน หมู่ 2

450.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  45,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  45,000.-บาท

 

166/59/23 ส.ค. 59

34.

จ้างเหมาวางท่อ ถนนเพื่อการเกษตร สายป่าช้า หมู่ 4

3,640.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  27,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  27,000.-บาท

 

167/59/23 ส.ค. 59

35.

จ้างเหมาวางท่อ ถนนเพื่อการเกษตร สายฟากภู หมู่ 4

50,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ   50,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ   50,000.-บาท

 

168/59/23 ส.ค. 59

36.

จ้างเหมาวางท่อ ถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหญ้าแล้งหมู่ 4

23,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  23,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  23,000.-บาท

 

169/59/23 ส.ค. 59

37.

จ้างเหมาอาหาร+อาหารว่าง

13,000.-บาท

 

ตกลงราคา

นางนิตยา  จันมา            ราคาที่เสนอ  13,000.-บาท

นางนิตยา  จันมา            ราคาที่เสนอ  13,000.-บาท

 

170/59/23 ส.ค. 59

38.

จ้างเหมาทำป้าย

450.-บาท

 

ตกลงราคา

นายวิทวุฒิ  โทพันธ์           ราคาที่เสนอ 450.-บาท

นายวิทวุฒิ  โทพันธ์           ราคาที่เสนอ 450.-บาท

 

171/59/23 ส.ค. 59

-5-

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

  วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

39.

จ้างเหมาขุดบ่บาดาล

112,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  112,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  112,000.-บาท

 

172/59/26ส.ค. 59

40.

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียด หมู่ 3

 17,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  17,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  17,000.-บาท

 

173/59/29ส.ค. 59

41.

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหก หมู่ 3

13,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  13,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  13,000.-บาท

 

174/59/29ส.ค. 59

42.

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียด หมู่ 5

17,000.-บาท

 

ตกลงราคา

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  27,000.-บาท

โชคสุริยนต์                      ราคาที่เสนอ  27,000.-บาท

 

175/59/29ส.ค. 59

43.

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า  เครื่องปั้มฆ่าหญ้า

11,030.-บาท

 

ตกลงราคา

นายคำมี  รักแม่                      ราคาที่เสนอ   11,030.-บาท

นายคำมี  รักแม่                      ราคาที่เสนอ   11,030.-บาท

 

177/59/29ส.ค. 59

 

 

13/09/2016

422

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th