ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL สายบ้านห้วยสีดา – สาระแพ สายทาง ลย. ๕๑๗๗


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL

สายบ้านห้วยสีดา – สาระแพ สายทาง ลย. ๕๑๗๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

————————————–

           องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว  มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL สายบ้านห้วยสีดา – สาระแพ สายทาง ลย. ๕๑๗๗ ถนนลาดยางขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว 2.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,๐๐๐.-  ตารางเมตร เป็นเงิน จำนวน  ๕,055,0๐๐.- บาท  (-ห้าล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
๖.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวเชื่อถือ
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremen:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบภาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  23  พฤศจิกายน  2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ สถานที่ก่อสร้าง (โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เวลา  09.30 น.) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้ไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าทราบเงื่อนไขหรืออุปสรรคทั้งหมด  ไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  2  ธันวาคม  2558  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และกำหนดการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  17  ธันวาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. ถึงเวลา  11.00  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 10,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  ได้ที่ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. และกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 12  พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่  25  พฤศจิกายน  2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4207-0823  ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ www.hadsaikao.go.th และ  http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

 

                       ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

 

                                                         (ลงชื่อ)………………………………………………

                                                                      (นายชูชาติ  เปาวะนา)

                                                   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

11/11/2015

655

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th