ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 5 โครงการ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว   อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
 
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557     จำนวน  5 โครงการ  ตามรายละเอียดดังนี้
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1  ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ขนาดผิจราจรคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา 0.15  เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท  แบบเลขที่ ทถ-2-204 แผ่นที่ 15 )
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20×2.40 เมตร  จำนวน  1  ป้าย ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    376,000.-  บาท  (-สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผามุม หมู่ที่ 2  ตำบลหาดทรายขาว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ขนาดผิจราจรคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา 0.15  เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-204  แผ่นที่ 15 )
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20×2.40 เมตร  จำนวน  1  ป้าย ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   287,000.-  บาท  (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3  ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ขนาดผิจราจรคอนกรีต กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  225  เมตร  หนา 0.15  เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท  แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ่นที่ 14 )
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20×2.40 เมตร  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น       522,000.-  บาท  (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4  ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ขนาดผิจราจรคอนกรีต กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา 0.15  เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท  แบบเลขที่ ทถ-2-204  แผ่นที่ 15 )
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20×2.40 เมตร  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น       348,000.-  บาท  (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
5.  โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลงแม่น้ำเลย  บ้านหัวแก่ง หมู่ที่  5 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย จำนวน  3  แห่ง    ดังนี้
–  แห่งที่ 1  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  14.00  เมตร  หนา  0.20  เมตร  งบประมาณ 52,200.-  บาท (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว)
–  แห่งที่ 2  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 6.00  เมตร หนา  0.20 เมตร จุดที่ 2  กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
งบประมาณ  73,400.-  บาท  (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
–  แห่งที่ 3  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  17.00  เมตร  หนา  0.20  เมตร งบประมาณ  60,500.-  บาท
(ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว)
ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 186,100.- บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

20/06/2014

624

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th