ประกาศสอบราคาซื้อครุำภัณฑ์ทางการศึกษา (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)


ประกาศสอบราคาซื้อครุำภัณฑ์ทางการศึกษา (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 

27/03/2013

616

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th