ประวัติ


ประวัติความเป็นมา

 

          บ้านหาดทรายขาวแต่เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนื่อของหมู่บ้านในปัจจุบัน ไดก่อตั้งมาเป็นเวลานาน มีอายุประมาณ 200ปีเศษ ต่อมาเกิดไฟไหม้หมู่บ้านจึงได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านอยู่บ้านผามุมในปัจจุบัน จากนั้นได้อพยพข้ามฝั่งแม่น้ำเลยเพื่อตั้งหมู่บ้านใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหาดทรายขาวในปัจจุบัน

          ในอดีตมีการปกครองโดยอาศัยผู้นำตามธรรมชาติ โดยการเลือกคนขยัน ฐานะดี พูดเสียงดังฟังชัด เป็นคนที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คนในหมู่บ้านได้ดี เป็นผู้ชอบเข้าวัดฟังธรรมเป็นผู้มีศีลธรรม ซึ่งในสมัยนั้นเชื่อว่าผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถจะเป็นผู้นำได้

          ก่อนที่จะตั้งเป็นตำบลหาดทรายขาวแต่ก่อนอยู่ในเขตการปกครองของตำบลธาตุต่อมาได้มีการขยายหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2518 ได้ยกฐานะเป็นตำบลหาดทรายขาว โดยมี นายสีไว ไชโยแสง เป็นกำนันคนแรก และนายแพง แสงขาว เป็นกำนันตำบลหาดทรายขาวคนปัจจุบัน

          โดยที่มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลดังต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบล

 

ตราสัญลักษณ์

11

 

 

ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อยู่ในการปกครองของตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง

เนื้อที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 34.08 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

          องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขา มีแม่น้ำเลยไหลผ่านบางพื้นที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4207-0823 ห่างจากอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูหาด บริเวณพิกัด Q V 739609 ไปทางทิศตะวันออกถึงลำห้วยน้ำพร บริเวณพิกัด Q V 755617 ขึ้นไปเขาภูนกกก ไปตามสันเขาถึงลำห้วยสีดา บริเวณพิกัด Q V 776646 ถึงยอดเขาภูเปาะ บริเวณพิกัด Q V 805653 ไปตามสันเขาภูเปาะ ถึงแม่น้ำเลย บริเวณพิกัด Q V 814663 ไปตามแม่น้ำเลยขึ้นไปที่ลำห้วยยางไปตามเชิงเขาสิ้นสุดที่เชิงเขา บริเวณพิกัด Q V 839656 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เทศบาลธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเชิงเขา บริเวณพิกัด Q V 839658 ไปทางทิศใต้ บริเวณพิกัด Q V 639650 ไปตามรอยต่อเทศบาลธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ถึงแม่น้ำเลย บริเวณพิกัด Q V 852623 สิ้นสุดที่ยอดเขาภูเหล็ก บริเวณพิกัด Q V 849611 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีแนว เขตเริ่มต้นจากภูเหล็ก บริเวณพิกัด Q V 849611 ไปตามสันเขาภูเหล็ก เขาภูรวก ถึงเชิงเขาภูรวก บริเวณพิกัด Q V 826612 ไปทางทิศตะวันตกผ่านลำห้วยสาระแพ ไปตามสันเขาภูเฮี้ย ผ่านถนน รพช.สายกกดู่ -นาจาน ไปตามลำห้วยสีดา สิ้นสุดที่เขาภูหวด บริเวณพิกัด Q V รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูหวด บริเวณพิกัด Q V 753568 ไปทางทิศตะวันตกตามสันภูหวด สิ้นสุดที่ สันเขาภูหาด บริเวณพิกัด Q V 739609 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร

Lat : 17.733072602073175  Long : 101.62224769592285

 

 

 

อาชีพ

          ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลหาดทรายขาวประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

  • ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) 2 แห่ง
  • โรงสี 2 แห่ง

 

การคมนาคม

  • ถนนของ รพช. (ถนนบ้านหาดทรายขาว-บ้านห้วยสีดา ระยะทาง 6 กิโลเมตร)
  • ถนนของโยธาฯ (จากบ้านโป่ง-บ้านสาระแพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร)
  • ถนนของ อบต. มีถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

          โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง

การไฟฟ้า

          หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 5 หมู่บ้าน คิดเป็นครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • มีแม่น้ำเลยไหลผ่านตั้งแต่บ้านหัวแก่ง บ้านสาระแพ บ้านหาดทรายขาว และ บ้านผามุม
  • หนองน้ำ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  • ฝาย 3 แห่ง
  • บ่อน้ำตื้น 3 แห่ง
  • บ่อน้ำบาดาล (บ่อโยก) 36 แห่ง

26/10/2016

1564

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th