ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2564-04-01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรยมาส 3 (ดู : 62)


2564-01-04 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ดู : 73)
2564-01-01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรยมาส 2 (ดู : 77)
2563-10-01 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 68)
2563-10-01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรยมาส 1 (ดู : 67)
2562-05-07 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 645)
2562-02-03 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 817)
2562-02-01 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 638)
2561-10-01 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 704)
2021-12-08 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ดู : 0)
2021-11-26 ข้อควรรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (ดู : 9)
2021-11-26 ข้อควรรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (ดู : 8)
2021-11-26 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 13)
2021-11-25 ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 4)
2021-11-24 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 5)
2021-10-12 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2021-10-11 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้จัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP ไตรมาสที่ 4 (ดู : 8)
2021-10-06 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 57)
2021-10-06 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 52)
2021-10-01 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 11)
2021-10-01 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 55)
2021-08-02 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 23)
2021-07-21 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี 2564 (ดู : 109)
2021-07-13 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 28)
2021-07-13 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น"ไทเลย" (ดู : 27)
2021-07-12 รายงานแสดงผมการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 29)
2021-07-12 รายงานแสดงผมการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 23)
2021-07-12 จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 20)
2021-07-05 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 21)
2021-07-05 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาาคัดเลือกที่ไม่ได้จัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 24)
2021-06-29 ประชาสัมพพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ดู : 28)
2021-06-29 การรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ดู : 75)
2021-06-11 จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 19)
2021-06-08 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 42)
2021-06-08 ข้อกำหนด ฉบับที่ 23 (ดู : 44)
2021-06-02 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 22)
2021-06-01 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 25)
2021-05-10 จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2564 (ดู : 19)
2021-05-07 ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ดู : 53)
2021-05-07 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (ดู : 32)
2021-05-05 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 19)
2021-04-23 ขอเชิญชวนประชาชน(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)ทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ดู : 67)
2021-04-19 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 59)
2021-04-05 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้จัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP ไตรมาสที่ 2 (ดู : 49)
2021-04-05 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 54)
2021-04-02 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 18)
2021-03-12 จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 51)
2021-03-09 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ดู : 80)
2021-03-02 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 24)
2021-02-12 จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2564 (ดู : 47)
2021-02-11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (ดู : 228)
2021-02-02 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 22)
2021-02-01 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 157)
2021-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 233)
2021-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 226)
2021-01-22 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ดู : 210)
2021-01-14 จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 51)
2021-01-07 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 251)
2021-01-04 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 86)
2020-12-18 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 92)
2020-12-17 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดอบต. (ดู : 21)
2020-12-15 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 82)
2020-12-07 จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 89)
2020-12-04 กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (ดู : 227)
2020-11-25 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 95)
2020-11-09 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 85)
2020-11-03 ประกาศแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองการศึกษา (ดู : 26)
2020-10-22 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563 (ดู : 261)
2020-10-21 รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 174)
2020-10-14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสทที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 173)
2020-10-14 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 97)
2020-10-09 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 ต่อท่านประธานสภาฯ (ดู : 19)
2020-10-09 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 95)
2020-10-09 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 ต่อท่านนายก (ดู : 17)
2020-10-06 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา (ดู : 18)
2020-10-06 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 22)
2020-10-05 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 22)
2020-10-05 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 18)
2020-10-05 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 21)
2020-10-05 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 20)
2020-10-05 ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 (ดู : 101)
2020-10-02 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 48)
2020-10-02 จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2563 (ดู : 97)
2020-10-01 ประกาศแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปี 2564 (ดู : 22)
2020-10-01 ประกาศแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปี 2564 (ดู : 18)
2020-10-01 ประกาศแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด ประจำปี 2564 (ดู : 21)
2020-10-01 เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง ที่มีความประสงค์จะเสนอราคาหรือเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เข้ายื่นข้อเสนอกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 84)
2020-09-15 รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 183)
2020-09-08 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 100)
2020-09-02 จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 96)
2020-08-31 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 133)
2020-08-13 ส่งรางานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 189)
2020-08-04 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 335)
2020-08-02 จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 106)
2020-07-15 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 388)
2020-07-13 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 372)
2020-07-03 จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 94)
2020-06-24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ดู : 438)
2020-06-24 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (ดู : 344)
2020-06-09 รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 433)
2020-06-09 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 387)
2020-06-05 จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 101)
2020-05-13 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 403)
2020-05-08 จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563 (ดู : 94)
2020-04-24 รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 354)
2020-04-24 รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 399)
2020-04-24 รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 420)
2020-04-24 รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 429)
2020-04-24 รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 474)
2020-04-24 รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 375)
2020-04-23 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 427)
2020-04-23 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 394)
2020-04-23 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 405)
2020-04-20 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 380)
2020-04-05 จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 98)
2020-03-18 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 388)
2020-03-17 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 383)
2020-03-09 จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 19)
2020-02-03 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 374)
2020-02-03 จดมายข่าว มกราคม 2563 (ดู : 127)
2020-01-16 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 399)
2020-01-16 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 428)
2020-01-07 จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 168)
2019-12-03 จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 190)
2019-11-20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 175)
2019-11-14 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับหารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 174)
2019-11-05 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 176)
2019-11-05 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 421)
2019-10-30 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.หาดทรายขาว (ดู : 181)
2019-10-25 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 177)
2019-10-17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 400)
2019-10-15 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 452)
2019-10-10 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 370)
2019-10-10 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 379)
2019-10-09 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง อนุมัติใช้แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (ดู : 180)
2019-10-09 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 381)
2019-10-07 จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2562 (ดู : 169)
2019-10-07 ประชามัพนธ์โครงการชิมช็อปใช้ (ดู : 271)
2019-09-19 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (ดู : 435)
2019-09-13 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 552)
2019-09-11 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 432)
2019-09-04 จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 166)
2019-08-30 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ดู : 287)
2019-08-20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 474)
2019-08-16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 189)
2019-08-05 จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2562 (ดู : 156)
2019-07-31 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 468)
2019-07-30 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.หาดทรายขาว (ดู : 199)
2019-07-18 จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 158)
2019-07-18 ขอเชิญร่วมโหวดคลิปวิดีโอ การรู้เท่าทันสื่อ ที่เข้ารอบจำนวน 30 ทีม ผ่านการกด Like บน YouTube ให้กับทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ดู : 478)
2019-07-04 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 428)
2019-07-04 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 401)
2019-07-02 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 442)
2019-06-19 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 487)
2019-06-11 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 738)
2019-05-31 จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 166)
2019-05-24 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 473)
2019-05-08 จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562 (ดู : 209)
2019-05-03 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 474)
2019-05-02 ประกาศเจตนารมร์ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติและภาชนะโฟมบรรจุอาหารลดภัยสิ่งแวดล้อม (ดู : 472)
2019-04-22 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 557)
2019-04-17 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 573)
2019-04-15 จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2562 (ดู : 222)
2019-04-02 โครงการสืบสานประเพณีแห่พระในวันปีใหม่ไทยประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดธรรมมาสามัคคี บ้านหาดทรายขาว หมู่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 387)
2019-03-21 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 525)
2019-03-20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 468)
2019-03-15 จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 826)
2019-03-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 496)
2019-03-06 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 498)
2019-03-02 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 734)
2019-02-21 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 258)
2019-02-15 จดหมายข่าวมกราคม 2562 (ดู : 238)
2019-02-13 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 570)
2019-02-11 ประกาศเรื่องการเก็บและการขนขยะมูลฝอย (ดู : 583)
2019-02-11 ประกาศเรื่องวิธีการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย (ดู : 518)
2019-01-17 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ดู : 590)
2019-01-15 จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 166)
2019-01-09 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.) (ดู : 542)
2019-01-02 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 611)
2018-12-27 ประกาศการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกอบต.หาดทรายขาว (ดู : 24)
2018-12-27 ประกาศมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปฎิบัติราชการแทน (ดู : 18)
2018-12-27 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู : 18)
2018-12-27 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 23)
2018-12-27 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 19)
2018-12-27 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 19)
2018-12-19 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.) (ดู : 552)
2018-12-17 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ดู : 637)
2018-12-15 จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 154)
2018-11-26 โครงการ Big cleaning day (ดู : 642)
2018-11-26 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 269)
2018-11-20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (ดู : 628)
2018-11-15 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 229)
2018-11-15 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.) (ดู : 511)
2018-11-09 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 648)
2018-11-06 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 656)
2018-11-01 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเปีงบประมาณ 2561 (ดู : 903)
2018-10-26 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 547)
2018-10-10 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 691)
2018-10-09 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 713)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 547)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 697)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 682)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 (ดู : 596)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 (ดู : 740)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 639)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2561 (ดู : 599)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 563)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดู : 620)
2018-10-02 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 756)
2018-10-02 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 445)
2018-10-01 คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจ้ดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้ที่ภายในในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้างกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 (ดู : 594)
2018-10-01 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 651)
2018-09-05 ประกาศเปิดเผยราคากลางและราคากลางและขอบเขตของงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 646)
2018-09-04 ประกาศผลการประเมิน LPA (ดู : 236)
2018-09-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 1137)
2018-08-28 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด และพยานรับรอง การปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ดู : 595)
2018-08-23 ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ตำบลหาดทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 932)
2018-08-20 กองทุนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 666)
2018-08-14 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 525)
2018-07-18 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการกาอสร้างถนน คสล. บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 ข้อบัญญัติ 2561 (ดู : 358)
2018-07-18 ประกาศราคากลางโครงการกาอสร้างถนน คสล. บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 (ดู : 342)
2018-07-17 ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำรั้วลวดหนาม อบต.หาดทรายขาว (ดู : 401)
2018-05-03 ประกาศบัญชีผู้มีรายชื่อสอบผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 668)
2018-04-30 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2561 (ดู : 513)
2018-04-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 578)
2018-01-18 รับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 579)
2018-01-03 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 527)
2017-12-31 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 580)
2017-11-30 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 717)
2017-10-31 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 640)
2017-05-29 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติงานฯ (ดู : 751)
2017-04-30 จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 604)
2017-03-31 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 593)
2017-03-02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 628)
2017-02-28 จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 756)
2017-02-22 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ (ดู : 642)
2017-02-08 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 558)
2017-01-31 จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 508)
2017-01-04 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 532)

2021-11-26 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 2)


2021-11-26 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
2021-11-24 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางลย.ถ.98002 สายภูทอก บ้านหาดทรายขาว ถึง บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 1-4 ตำบลหาดทรายขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 3200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12800 ตาราง (ดู : 10)
2021-11-12 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
2021-11-11 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
2021-11-05 ประกาศ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ.๙๘๐๐๒ สายภูทอก บ้านหาดทรายขาว ถึง บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลหาดทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว 3200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 12800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหาด (ดู : 16)
2021-11-01 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายติดประกาศและป้ายขีดคะแนนผู้สมัครนายกฯและผู้สมัครสมาชิกสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
2021-10-28 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4376 เลย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23)
2021-10-28 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25)
2021-10-28 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โอยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23)
2021-10-08 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ดู : 7)
2021-10-07 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อหมึกพิมพ์บัญชีรายชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14)
2021-10-06 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17)
2021-09-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2021-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38)
2021-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38)
2021-09-13 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 47)
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40)
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7520 เลย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49)
2021-09-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44)
2021-09-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2021-09-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9789 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2021-09-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดฟิล์มกระจกห้องกองช่างและห้องคลัง ตามโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่างและกองคลัง อบต.หาดทรายขาว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2021-09-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9789 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2021-09-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ๓ เฟส ๔ สาย และติดตั้งสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2021-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44)
2021-08-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51)
2021-08-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47)
2021-08-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51)
2021-08-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52)
2021-08-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48)
2021-08-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43)
2021-08-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันน้ำยาเคมี ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51)
2021-08-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38)
2021-08-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61)
2021-08-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเมรุ บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67)
2021-07-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59)
2021-07-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58)
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองเปลือย บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียด บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายฟากภู หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63)
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูหนองคัน บ้านผามุม หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64)
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันน้ำยาเคมี ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้าศูนย์พะัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81)
2021-05-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98)
2021-04-23 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84)
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122)
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126)
2021-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 142)
2021-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำภู หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156)
2021-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศาลาพักญาติเมรุบ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143)
2021-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงป่าติ้ว หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130)
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4376 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 176)
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7520 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175)
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 163)
2020-12-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 191)
2020-11-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156)
2020-10-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 215)
2020-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 213)
2020-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 210)
2020-09-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 259)
2020-09-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภูหนองคัน หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 217)
2020-09-18 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน หน้าบ้านเจ้หมวยหมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 227)
2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 203)
2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้น หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 199)
2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 215)
2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโซ่งูเหลือม หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 201)
2020-09-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 229)
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183)
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 197)
2020-09-08 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุมปกิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 209)
2020-08-19 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคา ชื้อชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา โดยวิธีเฉพะาเจาะจง (ดู : 197)
2020-08-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 204)
2020-08-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216)
2020-07-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 233)
2020-07-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 215)
2020-07-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 198)
2020-07-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 190)
2020-07-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216)
2020-07-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 244)
2020-07-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 240)
2020-07-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 205)
2020-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 239)
2020-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นปูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 289)
2020-06-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานรับจ้าง รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดทรายขาว สายบ้านห้วยสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 227)
2020-06-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 227)
2020-06-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานรับจ้าง รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดทรายขาว สายบ้านหัวแก่ง-บ้านสาระแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 260)
2020-06-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันน้ำยาเคมี ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216)
2020-06-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านใหม่-ผามุม หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 263)
2020-05-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 สายฟากภู บ้านห้วยสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 238)
2020-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 234)
2020-05-22 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216)
2020-05-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7520 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 249)
2020-05-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันน้ำยาเคมี ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 241)
2020-05-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๒ แห่ง ในเขตความรับผิดชอบของ องค์การยริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (ดู : 236)
2020-05-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2533 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 262)
2020-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 236)
2020-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 230)
2020-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 255)
2020-04-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 228)
2020-04-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงาบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 243)
2020-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผามุม – พรหมมานุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 258)
2020-04-21 ประการผู้ชนะราคา ชื้อโครงการจัดชื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโป่ง-บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 199)
2020-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยเหล่า หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 245)
2020-04-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 224)
2020-01-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 241)
2020-01-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 248)
2020-01-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 228)
2020-01-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงาน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 249)
2020-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 278)
2020-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผามุม-พรมมานุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 232)
2019-12-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 241)
2019-12-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 254)
2019-12-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียดเหนือ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 269)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 ตำบล หาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 246)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 235)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองแฮ่ หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 237)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายฟากภู หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 249)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองตาโรง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 238)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหก หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 222)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 236)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 230)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถ้ำเต่า หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 233)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตร สายหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 260)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองเปือย หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 234)
2019-12-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 282)
2019-11-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 249)
2019-11-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแก่งสาระแพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 260)
2019-07-26 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 2 โครงการ (ดู : 300)
2019-07-24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาร (ดู : 286)
2019-07-04 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (ดู : 360)
2019-05-08 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 328)
2019-05-07 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหว (ดู : 293)
2019-04-22 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 318)
2019-04-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียด หมู๋ที่ 5 บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 314)
2019-03-27 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 340)
2019-03-22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 402)
2019-03-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านห้วยสีดา-บ้านสาระแพ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 402)
2019-02-28 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 263)
2019-02-21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านห้วยสีดา-บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 447)
2019-01-29 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 272)
2018-12-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.98-007 สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 380)
2018-12-19 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 466)
2018-12-14 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านห้วยสีดา-บ้านสาระแพ) หมู่ที่ 4 (ดู : 544)
2018-12-14 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังยดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.98-007 สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ดู : 360)
2018-12-12 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านห้วยสีดา-บ้านสาระแพ) หมู่ที่ 4 (ดู : 619)
2018-11-29 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ. 98/007 สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังวหวัดเลย (ดู : 594)
2018-11-16 โครงการซ่อมผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย ถ .98-007 สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 1 (ดู : 593)
2018-10-15 รายงานผลการดำเนินงาน (ผ.ด.3) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 540)
2018-10-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) (ดู : 524)
2018-09-19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 3 ลูก + เหล็ก จำนวน 1 ชุด (ดู : 583)
2018-09-19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโป่ง-สาระแพ (ดู : 629)
2018-09-19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม)ขนาด 4 เมตร แบบชัก จำนวน 1 อัน (ดู : 658)
2018-09-19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(กล้องระดับ)ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 1 ชุด (ดู : 632)
2018-09-05 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ในหมู่บ้านสาระแพ (ดู : 462)
2018-09-05 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซ์้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 595)
2018-09-05 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซ์้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 498)
2018-09-04 ประกาศบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ดู : 291)
2018-08-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) (ดู : 540)
2018-07-02 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) (ดู : 556)
2018-06-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) (ดู : 535)
2018-05-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) (ดู : 441)
2018-04-02 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) (ดู : 454)
2018-03-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) (ดู : 578)
2018-02-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1) (ดู : 540)
2018-01-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) (ดู : 607)
2017-12-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560(สขร.1) (ดู : 426)
2017-11-30 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (ดู : 511)
2017-11-01 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560(สขร.1) (ดู : 598)
2017-10-02 แผนการจัดหาาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 573)
2017-02-02 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ดู : 805)
2016-09-13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559 (ดู : 422)
2015-11-23 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม (ดู : 589)
2015-11-11 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL สายบ้านห้วยสีดา – สาระแพ สายทาง ลย. ๕๑๗๗ (ดู : 665)
2015-10-22 ประมูลจ้างประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยสีดา – สาระแพ (ดู : 581)
2015-06-19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ ๕ (ดู : 374)
2015-06-19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ ๔ (ดู : 377)
2015-06-19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายหนองผ้าอ้อม บ้านผามุม หมู่ที่ ๑ (ดู : 319)
2015-06-11 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (ดู : 397)
2015-04-23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ดู : 562)
2014-06-20 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 5 โครงการ (ดู : 635)
2014-01-16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ (ดู : 499)
2013-03-27 ประกาศสอบราคาซื้อครุำภัณฑ์ทางการศึกษา (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) (ดู : 626)
2013-02-20 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ดู : 485)
2013-02-04 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว (ดู : 556)
2011-12-19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ดู : 515)

ภาพกิจกรรมโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ

กิจกรรมเดินรณรงค์ออกมาเลือกตั้ง อบต.

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ประชุมสภา
รวมลิงค์สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th